POSTUP PRI OVEROVANÍ TACHOGRAFOV1.) Overovanie tachografov sa vykonáva ako následné overenie po každej oprave, montáži,výmene tachografov, po uplynutí 2-ročnej doby platnosti overenia, alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV, atď.

2.) Overenie tachografu sa začína v prijímacej kancelárií, kde vodič odovzdá pracovníčke príjmu doklady potrebné k overeniu vozidla.

3.) Vodič svoje vozidlo na pokyn overovača záznamových zariadení pristaví na meraciu dráhu. Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej osoby (dielne), vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o overení. Čas overenia tachografu, je približne 45 až 75 min. v závislosti od rozsahu skúšok a meraní pri overení tachografu.

4.) Po vykonaní overenia záznamového zariadenia si vodič vozidla prevezme v prijímacej kancelárií protokol z overenia a svojím podpisom potvrdí že je oboznámený s jeho obsahom.