KONTROLA ORIGINALITYKontrola originality: Kontrolujú sa ňou identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť je zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Aktuálne znenie zákona a metodík upravujúcich výkon kontroly originality nájdete na:  www.ko.sk


Objednajte sa:
Kontrolu originality vykonávame na všetky druhy vozidiel.
Objednať sa dá len telefonicky na tel. čísle 0905 248 569.