OVEROVANIE TACHOGRAFOVOverovanie tachografov: Záznamové zariadenie pre vozidlá v cestnej doprave je určeným meradlom a podlieha povinnému overeniu. Overenie a plombovanie tachografu vykonávajú len organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podľa platnej legislatívy tachografy môžu overovať len autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel.

Overujeme tieto typy tachografov:


Overujeme tachografy značky VDO a STONERIDGE analógové typu KTCO 1318 / TVI 8400 / MTCO 1324 / TVI 2400, digitálne a inteligentné (GEN1 / GEN2) typu DTCO 1381 / SE 5000. V prípade poruchy alebo inštalácie tachografu nás vopred informujte.