OVEROVANIE TACHOGRAFOVOverovanie tachografov: Záznamové zariadenie pre vozidlá v cestnej doprave je určeným meradlom a podlieha povinnému overeniu. Overenie a plombovanie tachografu vykonávajú len organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podľa platnej legislatívy tachografy môžu overovať len autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel.

Overenie vykonávame len na určitý typ tachografov:


Overujeme záznamové zariadenia značky siemens VDO Kienzle typov 1318, 1324 a 1381.


 
Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás akciovú ponuku
Pri pravidelnej TK a EK osobných vozidiel

TEST TLMIČOV V CENE

Kolektív STK AC-CAR, s.r.o.