DOKLADY POTREBNÉ K VÝKONU KONNTORLY ORIGINALITY


AK IDE O VOZIDLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
AK IDE O VOZIDLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané), alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladov políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu PZ),
2. doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
3. doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
4. rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ BOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL:
AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ BOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL:

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
3. úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v ČJ), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ NEBOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL A MÁ VYDANÉ TECHNICKÉ OSVEDČENIE VOZIDLA:
AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ NEBOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL A MÁ VYDANÉ TECHNICKÉ OSVEDČENIE VOZIDLA:

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ NEBOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL:
AK IDE O JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO, KTORÉ NEBOLO PRIHLÁSENÉ DO EVIDENCIE VOZIDIEL:

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

AK IDE O VOZIDLO VYRADENÉ Z EVIDENCIE VOZIDIEL Z DôVODU JEHO ODCUDZENIEA PRED OPäTOVNÝM SCHVÁLENÍM NA PREMÁVKU:
AK IDE O VOZIDLO VYRADENÉ Z EVIDENCIE VOZIDIEL Z DôVODU JEHO ODCUDZENIEA PRED OPäTOVNÝM SCHVÁLENÍM NA PREMÁVKU:

1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

AK IDE O VOZIDLO KTORÉ NEPODLIEHA PRIHLÁSENIU DO EVIDENCIE:
AK IDE O VOZIDLO KTORÉ NEPODLIEHA PRIHLÁSENIU DO EVIDENCIE:

1. technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.