EMISNÁ KONTROLA

 

Emisná kontrola – pod emisnou kontrolou sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora. Úkon emisnej kontroly sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. , všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Aktuálne znenie zákona a metodík upravujúcich výkon emisnej kontroly nájdete na: www.seka.sk

 

Emisnú kontrolu vykonávame na všetky druhy motorových vozidiel.