PRÍRUČKA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

Protikorupčná politika

Príloha č.: 3
Strana 1 z 2
Vyd./Výtl. č.: 1/3

 

 

STK AC - car s.r.o., Žiar nad Hronom vykonáva kontrolu originality vozidiel a overovanie tachografov. Vedenie STK AC - car s.r.o. si je vedomé svojej zodpovednosti za kvalitu poskytovaných služieb, budovanie dobrého mena spoločnosti v regione a etické správanie všetkých pracovníkov, ktoré považuje za prioritné pri svojej činnosti.
 
Pre naplnenie očakávaní zainteresovaných strán v oblasti proti korupčného správana všetkých pracovníkov a pre dlhodobé udržiavanie dobrého mena, vedenie prijalo rozhodnutie aplikovať požiadavky normy ISO 37001 a zaviesť efektívny manažérsky systém.

Pre splnenie tohto záväzku vedenie vyhlasuje Protikorupčnú politiku spoločnosti s nasledovnými princípmi:

Uvedomujeme si význam každého získaného zákazníka, preto sa správame profesionálne, s úctou a porozumením, čestne a korektne pri plnení ich oprávnených požiadaviek, aby sme zvýšili ich dôveru voči nám a službám, ktoré poskytujeme a dodržiavali platnú legislatívu dotýkajúcu sa našej činnosti ako aj pravidilá slušného správania.

Odsudzujeme a predchádzame prejavom korupčného správania na všetkých úrovniach. Zakazujeme príjimať a poskytovať neoprávnené výhody, dary, pohostinnosť, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť rozhodovanie alebo oslabiť nezávislosť, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Porušenie prijatých pravidiel považujeme za porušenie pracovvnej disciplíny.

Podporujeme u všetkých zainteresovaných otvorenosť, zaangažovanosť a právo slobodne vyjadriť názor, ako aj bez rizika akejkoľvek následnej diskriminácie podávať podnety na porušenie bežných pravidiel a zásad prijatých vedením spoločnosti STK AC - car s.r.o. Pre dohľad nad dodržiavaním prijatých pravidiel a riešenie podnetov o ich porušovaní je menovaný manažér systému: Ing. Lenka Mihálová s kontaktom: pripomienky@stkziar.sk alebo na telefónnom čísle: 0905 320 600.

Zabezpečujeme správne fungovanie a podporujeme odhaľovanie slabých strán pre neustále zlepšovanie zavedených postupov a to zvyšovaním povedomia pracovníkov o význame kvality poskytovaných služieb a zásadách proti korupčného správania na všetkých úrovniach.

Aktívnym prístupom sústavne zvyšujeme úroveň povedomia, odbornej kvalifikácie, vlastných znalostí a vedomostí pracovníkov, čím prispievame k zvýšeniu firemnej kultúry.

Plánujeme a vytvárame potrebné finančné, materiálne a personálne zdroje, pričom zvažujeme všetky riziká ale aj príležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší rozvoj firmy.

Zdokonaľujeme manažérsky systém, trvalo zlepšujeme jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou normy ISO 37001.

 

 


V Žiari nad Hronom, dňa 01.02.2020
Ján Vanka, konateľ spoločnosti